вторник, 31 юли 2007 г.

Последен проект

Инженеринг /проектиране и изпълнение/ на специални взривни работи на обект "Изкопни работи за хотел в УПИ V - 176002 по плана на Пампорово":

- вривни работи по метода на взривните дупки;
- взривяване в близост до същеструващи и новостроящи се сгради и сложно инженерно съоръжение - седалков лифт;
- липса на каквито и да е повреди в охраняемите обекти.

неделя, 22 юли 2007 г.

Клиенти

На нашата коректност и професионализъм се довериха:
· „СК Валзах” ЕООД – гр. Златоград;
· „Екобулгарстрой” ООД – гр. Смолян;
· „Албаинженеринг” ООД – гр. Асеновград;
· „Минстрой – Мадан” ЕООД – гр. Мадан;
· ЕТ „Емил Любомиров” – гр. Златоград;
· ЕТ „Виктор Вълчев” – гр. Златоград;
· „Ай Пи Зет” ЕООД – гр. Смолян;
· ЕТ „Красимир Чипчиев – Розалия Чипчиева” – гр. Златоград;
· ЕТ „Електра – Асен Сидеров” – гр. Златоград;
· „Крис – МТ” ООД – гр. Мадан;
· ДП „ФЗД” – гр. Пловдив и др.

Опит

Екипът на АВА – 2002 е проектирал и извършвал специални взривни работи по методите на взривните дупки и взривните сондажи на обектите:
· Канализация на гр. Златоград – Главен колектор I – А;
· Канализация на гр. Златоград – Главен колектор II – А и II - Б;
· Канализация на с. Долен, общ. Златоград – Главен колектор I;
· МВЕЦ „Баните” – служебни пътища 2, 4 и 5;
· База за семеен отдих в КК “Пампорово”;
· Водоснабдяване на с. Момчиловци;
· Канализация на ул. „Дичо Петров”, с. Баните;
· Подпорни стени на улица в с. Аламовци;
· Подпорни стени на път „Смолян – Мугла”;
· Площадка за отпадъци на Затворническо общежитие – Смолян;
· Прокарване на канал в землището на с. Добромирци;
· Сграда на ул. „Ивайло” № 18, гр. Неделино;
· Канализационен колектор и подпорни стени в гр. Неделино;
· МВЕЦ „Баните” – щолня към слабонапорен тунел;
· МВЕЦ „Баните” – слабонапорен тунел;
· Разрушаване на бетонови фундаменти в с. Страшимир и др.

Изпълнение

На АВА – 2002 е издадено разрешение от ДНСП за употреба на взривни вещества на територията на цялата страна.
Фирмата е в състояние да изпълнява взривни работи при:
· прокарване на траншеи и канали и устройване на изкопи;
· разрушаване на стени;
· събаряне на дървета и разрушаване на дънери;
· разрушаване на негабаритни късове, валуни и отделни камъни;
· разрушаване на елементи от стомана;
· разрушаване на мостове;
· разрушаване на комини;
· разрушаване на сгради;
· разрушаване на фундаменти и др.

Проектиране

Проектантската група към АВА – 2002 е получила разрешително за проектиране на специални взривни работи от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” към Министерството на труда и социалната политика.

Проектирането на специални взривни работи се извършва в съответствие с изготвено от клиента задание и с отчитане на съвременната теория и практика в развитието на пробивно – взривната техника и технологии.

Проектите са съобразени с нормативните документи, регламентиращи използването на промишлени взривни материали и извършването на промишлени взривни работи.
Спазват се изискванията за безопасност, предвидени в Правилника по безопасността на труда при взривните работи.

При проектирането се вземат в предвид представените от възложителя геоложки, технически и конструктивни данни за взривяваните и охраняемите обекти, както и разстоянията и особеностите на теренно – ситуационното разположение.

При избора на механизация и при определяне на параметрите на пробивно – взривните работи се отчитат и специфичните изисквания и възможности на възложителя.

Подробно се описват мерките за безопасност при пробивните и взривните работи, определят се границите на опасната зона по различните фактори, предвиждат се мерки за ограничаване вредното въздействие от взрива, специфични и общи мерки за безопасност на труда, описват се сигналите и задълженията на работещите с взривни материали.

За фирмата

AВА - 2002 е специализирана фирма за проектиране и извършване на специални взривни работи при прокарване на траншеи и канали, устройване на изкопи от всякакъв характер, разчистване на площадки за ново строителство и изпълнение на дейности при реконструкция и ремонти на промишлени предприятия.

Вашият партньор сме ние, ако ви предстоят задачи, свързани с разрушаване на елементи и конструкции от бетон, стоманобетон, стомана, дърво и др.

Можете да разчитате на нас, ако се налага да взривявате в населени места, в цехове и фабрики и дори там, където производственият процес не може да бъде спрян.

Ще се радваме да помогнем, ако са ви поставени високи изисквания за безопасност, като вземем специални мерки и сведем до минимум вредното влияние на взрива.Google